หนังสือเวียนจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
ทะเบียนหนังสือ ชั้นความเร็ว เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่
พง 0023.3/ว3419 ปกติ การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย... 0 No file 16 ก.ค. 2561
พง 0023.3/ว3418 ปกติ ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน "คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน"... 0 No file 16 ก.ค. 2561
พง 0009/ว3417 ปกติ โอนจัดสรรบงบประมาณโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบั่ติ ปีที่ 1... 0 No file 16 ก.ค. 2561
พง 0018.1/ว3416 ปกติ การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร... 0 No file 16 ก.ค. 2561
พง0005/ว3415 ปกติ เชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัมนาเด็กเล็ก... 0 No file 00 543
พง 0023.3/ว3414 ปกติ แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนมิถุนายน 2561... 0 No file 16 ก.ค. 2561
พง 0023.3/ว3413 ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย... 0 No file 16 ก.ค. 2561
พง 0023.3/ว3412 ด่วนที่สุด แจ้งขยายเวลาโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... 0 No file 16 ก.ค. 2561
พง 0023.3/ว3411 ปกติ การดำเนนการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรการ... 0 No file 13 ก.ค. 2561
พง 0021//ว3410 ด่วนที่สุด โทรสารแจ้งเตือนสภาวะอากาศ วันที่ 14-19 กรกฎาคม 2561... 0 No file 15 ก.ค. 2561