Total tickets on system 33  Tickets  
 Name  Date :: Time  Department  Details  Status  Commen
จุรีมาศ ชิโนกุล 2017-02-17 / 09:08 Administrator เครื่องคอมพิวเตอร์แจ้งปัญหา ฮาร์ดดิสเตือน จากการตรวจสอบในเบื้องต้นมีปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ เห็นควรส่งร้านเพื่อเปลี่ยนฮาร์ดดิสใหม่
สมเจษ 2017-01-10 / 02:45 Administrator ขอความช่วยเหลือกู้ไฟล์ที่โดนไวรัสลบ เสร็จ กู้ข้อมูลให้+แนะนำโปรแกรม+แนะนำการใช้งานเผื่อกรณีเจอปัญหาอีก
อัฒชญา ปานนุ่ม 2017-01-10 / 02:44 ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่า แจ้งขอ username/password ใหม่ เสร็จ
นวลน้อย ศรีฟ้า 2017-01-10 / 02:43 Administrator แจ้งขอ username/password ใหม่ เสร็จ
ห้องเสมียนตรา 2017-01-09 / 13:50 หน่วยงานอื่นๆ ไฟล์เอกสารสำคัญใน Handdy Drive โดยไวรัสลบ เสร็จ กู้ข้อมูลให้+แนะนำโปรแกรม+แนะนำการใช้งานเผื่อกรณีเจอปัญหาอีก
สำนักงานประมง 2017-01-09 / 02:58 หน่วยงานอื่นๆ ห้องประมงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เสร็จ ระบบเครือข่าย สป.มท. มีปัญหา
นายไพศาล ภาพนอกด 2017-01-04 / 02:56 Administrator เนื่องจากนายช่างฯ ลาหยุด จึงขอช่วยให้ควบคุมห้องประชุม VCS เสร็จ ฝ่ายอำนวยการขอรับการช่วยเหลือ
นวลน้อย ศรีฟ้า 2016-12-14 / 02:50 ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ เสร็จ ระบบเครือข่าย สป.มท. มีปัญหา
นายนริศ กระตื้องาน 2016-12-13 / 02:34 ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่า เลขานุการ รอง.ผวจ ขอให้ช่วยแชร์เครื่องพิมพ์ เสร็จ ได้ดำเนินการตั้งค่าระบบเรียบร้อยแล้ว
ทองมี อยู่เย็น 2017-01-09 / 09.24 กลุ่มงานอำนวยการ ระบบ GSMIS จัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถใช้งานได้ สำเร็จ ีupdate windows 7 เป็น window 7 sp1 (รอการ config จากกระทรวงการคลัง)
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก