หนังสือเวียนจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
ทะเบียนหนังสือ ชั้นความเร็ว เรื่อง หนังสือลงวันที่
พง 0018.1/ว1815 ปกติ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 61 0 19 เม.ย. 2561
พง 0017.2/ว1814 ด่วนที่สุด การดำเนินการโครงการตามรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบกลาง 0 19 เม.ย. 2561
พง 0017.2/ว1813 ด่วนที่สุด การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 1 19 เม.ย. 2561
พง 0032.004/ว1812 ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมหารือในการจัดกิจกรรมตามโครงการ อันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ 0 19 เม.ย. 2561
พง 0032.002.01/ว1811 ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมทางไกล (video Conference)ติดตามผลการดำเนินงานข้อมูลสุขภาพในระบบ HDC 5 19 เม.ย. 2561
กก 5103.6.12/ว1810 ปกติ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค 4 "พัทลุงเกมส์" ณ จังหวัดพัทลุง 2 19 เม.ย. 2561
พง 0018.1/ว1809 ปกติ ขอบันทึกรายงานการเพิ่มเติมในทะเบียนประวัติข้าราชการ 1 19 เม.ย. 2561
พง 0031/ว1808 ปกติ การจัดงานสมโภขศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี๒๕๖๑ 2 19 เม.ย. 2561
กก 5103.6.12/ว1807 ปกติ เชิญประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันจักรยานระดับโลก 1 19 เม.ย. 2561
พง 0031/ว1806 ปกติ ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง 1 19 เม.ย. 2561