หนังสือเวียนจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
ทะเบียนหนังสือ ชั้นความเร็ว เรื่อง ไฟล์แนบ เจ้าของเรื่อง ลงวันที่
พง 0018.1/ว397 ปกติ รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม... 0 no file ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา... 21 ม.ค. 2562
พง 0032.008/ว396 ปกติ ขอเชิญประชุม... 0 no file สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา... 21 ม.ค. 2562
พง 0017.1/ว395 ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด (จังหวัดเคลื่อนที่)... 0 no file สำนักงานจังหวัดพังงา... 21 ม.ค. 2562
พง 0032.012/ว394 ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม To Be number one ระดับภาคใต้ ประจำปี 2562... 0 no file สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา... 21 ม.ค. 2562
พง 0018.3/ว393 ปกติ ขอส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปราบปรามผู้มีอิทธิพล จัดระเบียบสังคม แรงงานต่างด้าว ปราบปรามการค้ามนุษย์ ปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธร... 0 no file ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา... 21 ม.ค. 2562
พง 0032.012/ว392 ปกติ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการตามรูปแบบบริการป้องกันควบคุุมโรคเบาหวานฯ... 0 no file สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา... 21 ม.ค. 2562
พง 0032.2.2/ว391 ปกติ ส่งสำเนาสัญญาจ้าง... 0 no file สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา... 21 ม.ค. 2562
พง 0018.1/ว390 ปกติ การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ... 0 no file ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา... 21 ม.ค. 2562
พง 0032.010/ว389 ปกติ แจ้งแนวทางการปฏิบัติ(เพิ่มเติม)เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแพทย์แผนไทยระดับชำนาญกการขึ้นไป... 0 no file สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา... 21 ม.ค. 2562
พง 0032.012/ว388 ปกติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ปี 2562... 0 no file สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา... 21 ม.ค. 2562