หนังสือเวียนจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
ทะเบียนหนังสือ ชั้นความเร็ว เรื่อง ไฟล์แนบ เจ้าของเรื่อง ลงวันที่
พง 0017.2/ว4617 ด่วนที่สุด แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564... 0 no file สำนักงานจังหวัดพังงา... 17 ก.ย. 2562
พง 0020.1/ว4616 ปกติ แบบพิมพ์โฉนดที่ดิน (น.ส. 4 จ.) สูญหาย... 0 no file สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา... 17 ก.ย. 2562
พง 0018.1/ว4615 ด่วนที่สุด แนวนางปฎิบัติในการขอกำหนดและใช้รหัสปฎิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน... 0 no file ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา... 17 ก.ย. 2562
พง 0023.5/ว4614 ปกติ การแจ้งจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 17 ก.ย. 2562
พง 0032.002/ว4613 ปกติ สำรวจจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี... 0 no file สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา... 17 ก.ย. 2562
พง 0032.001/ว4612 ปกติ ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ระดับเขตสุขภาพที่ 11 รุ่นที่ 2 และ 3... 0 no file สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา... 17 ก.ย. 2562
พง 0032.008/ว4611 ปกติ ขอส่งคำสั่งจังหวัดพังงา... 0 no file สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา... 17 ก.ย. 2562
พง 0032.008/ว4610 ปกติ ขอส่งคำสั่งจ.พังงา... 0 no file สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา... 17 ก.ย. 2562
พง 0017.3/ว4609 ปกติ ส่งรายงานการประชุมฯ... 1 no file สำนักงานจังหวัดพังงา... 16 ก.ย. 2562
พง 0022/ว4608 ปกติ ขอเชิญประชุมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพังงา... 0 ไฟล์แนบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา... 16 ก.ย. 2562