หนังสือเวียนจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
ทะเบียนหนังสือ ชั้นความเร็ว เรื่อง ไฟล์แนบ เจ้าของเรื่อง ลงวันที่
พง 0017.5/ว2598 ปกติ การจัดงานพระราชทานเลี้ยงฯ... 0 no file สำนักงานจังหวัดพังงา... 19 พ.ค. 2562
พง 0023.5/ว2597 ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วัสดุสำนักงาน... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 17 พ.ค. 2562
พง 0023.5/ว2596 ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 17 พ.ค. 2562
พง 0023.5/ว2595 ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 17 พ.ค. 2562
พง 0007/ว2594 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประาชสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 2 พ.ค. 62 เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธ... 0 no file สำนักงานประมงจังหวัดพังงา... 17 พ.ค. 2562
พง 0009/ว2593 ปกติ การเสนอบุคคลเป็นกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับตำบล (อกษต.) คณะกรรมการอกษอ. และคณะกรรมการอกษจ. ชุดประจำปี 2562 - 2565... 0 ไฟล์แนบ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา... 17 พ.ค. 2562
พง 0009/ว2592 ปกติ ขอเชิญเข้าร่วมรับการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562... 0 no file สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา... 17 พ.ค. 2562
พง 0032.011/ว2591 ด่วนที่สุด ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ... 0 no file สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา... 17 พ.ค. 2562
พง 0018.1/ว2590 ปกติ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม... 0 no file ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา... 17 พ.ค. 2562
พง 0032.007/ว2589 ปกติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ... 0 no file สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา... 17 พ.ค. 2562