หนังสือเวียนจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
ทะเบียนหนังสือ ชั้นความเร็ว เรื่อง ไฟล์แนบ เจ้าของเรื่อง ลงวันที่
พง 0031/ว4228 ปกติ การจัดสร้างอนุสาวรีย์สามพระยาบริรักษ์ภูธร เจ้าเมืองพังงา... 0 no file สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา... 26 ก.ย. 2561
พง 0013/ว4227 ปกติ เชิญประชุมคณะกรรมการดูแลระบบ โครงการ phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ป... 0 no file สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา... 25 ก.ย. 2561
พง 0032.010/ว4226 ปกติ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยฯ... 0 no file สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา... 26 ก.ย. 2561
พง 0032.010/ว4225 ปกติ ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลในสสจ.พังงาฯ... 0 no file สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา... 26 ก.ย. 2561
พง 0018.1/ว4224 ปกติ การจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.261... 0 no file ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา... 26 ก.ย. 2561
พง 0018.1/ว4223 ด่วนที่สุด การส่งข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"... 0 no file ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา... 26 ก.ย. 2561
พง 0022/ว4222 ปกติ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง งวดที่ 7... 0 no file สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา... 26 ก.ย. 2561
พง 0023.5/ว4221 ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 25 ก.ย. 2561
พง 0019/ว4220 ปกติ ส่งจุลสารส่งเสริมการเรียนรุ้ของชุมชน... 0 no file สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา... 25 ก.ย. 2561
พง 0019/ว4219 ปกติ ส่งประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลกรปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก... 0 no file สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา... 25 ก.ย. 2561