หนังสือเวียนจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
ทะเบียนหนังสือ ชั้นความเร็ว เรื่อง ไฟล์แนบ เจ้าของเรื่อง ลงวันที่
พง 0023.5/ว393 ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 20 ม.ค. 2563
พง 0020.1/ว392 ปกติ มัสยิดนู่หรนหยันน๊ะส์ ขอรับให้ที่ดิน... 0 no file สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา... 20 ม.ค. 2563
พง 0020.1/ว391 ปกติ การขออนุญตทำการจัดสรรที่ดิน โครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก (พิเศษ)... 0 no file สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา... 20 ม.ค. 2563
พง 0017.2/ว390 ด่วนที่สุด ขอส่งข้อมูลระบบ eMENSCR... 0 no file สำนักงานจังหวัดพังงา... 20 ม.ค. 2563
พง 0018.1/ว389 ปกติ ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และป้องกันกสนแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่... 0 no file ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา... 20 ม.ค. 2563
พง 0009/ว388 ปกติ การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล... 0 no file สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา... 20 ม.ค. 2563
พง 0022/ว387 ปกติ ขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคาร... 0 ไฟล์แนบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา... 20 ม.ค. 2563
พง 0009/ว386 ปกติ แจ้งประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร พ.ศ.2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)... 0 no file สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา... 20 ม.ค. 2563
พง 0018.1/ว385 ปกติ การประกาศชมเชย กำนำ ผุ้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่... 0 no file ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา... 20 ม.ค. 2563
พง 0023.3/ว384 ปกติ ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 20 ม.ค. 2563