หนังสือเวียนจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
ทะเบียนหนังสือ ชั้นความเร็ว เรื่อง ไฟล์แนบ เจ้าของเรื่อง ลงวันที่
พง 0021//ว3668 ด่วนที่สุด รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย กรณีอุทกภัย 20 ก.ค.2562... 0 no file สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา... 20 ก.ค. 2562
พง 0023.5/ว3667 ปกติ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจ... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 19 ก.ค. 2562
พง 0023.5/ว3666 ปกติ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจ... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 19 ก.ค. 2562
พง 0023.5/ว3665 ปกติ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ... 0 ไฟล์แนบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 18 ก.ค. 2562
พง 0017.1/ว3664 ปกติ ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด (จังหวัดเคลื่อนที่)... 0 no file สำนักงานจังหวัดพังงา... 19 ก.ค. 2562
พง 0021//ว3663 ด่วนที่สุด รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย กรณีอุทกภัย 19 ก.ค.2562... 0 no file สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา... 19 ก.ค. 2562
พง 0017.5/ว3662 ปกติ แจ้งหนังสือสำนักงาน ก.พ.... 0 no file สำนักงานจังหวัดพังงา... 19 ก.ค. 2562
ศธ 0289/ว3661 ปกติ การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ... 0 no file สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา... 19 ก.ค. 2562
พง 0019/ว3660 ปกติ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน... 0 no file สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา... 19 ก.ค. 2562
พง 0019/ว3659 ปกติ การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐ,านการพัฒนาชุมชน... 0 no file สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา... 19 ก.ค. 2562