หนังสือเวียนจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
ทะเบียนหนังสือ ชั้นความเร็ว เรื่อง ไฟล์แนบ เจ้าของเรื่อง ลงวันที่
พง 0018.1/ว1961 ปกติ ซักซ้อมแนวทางงบบูรณาการ 2563 กรณี งบCovid... 0 no file ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา... 31 มี.ค. 2563
พง 0017.5/ว1960 ปกติ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามารทุจริต... 0 no file สำนักงานจังหวัดพังงา... 31 มี.ค. 2563
พง 0018.1/ว1959 ปกติ แนวทางการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง (กรณีข่าวสารในสื่อออนไลน์)... 0 no file ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา... 31 มี.ค. 2563
พง 0018.3/ว1958 ปกติ การดำเนินการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019... 0 no file ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา... 31 มี.ค. 2563
พง 0017.5/ว1957 ปกติ ข้อเสนอแนะการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพังงา... 0 no file สำนักงานจังหวัดพังงา... 31 มี.ค. 2563
พง 0023.2/ว1956 ปกติ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล บัญชี กสถ.ปี62 ครั้งที่ 4... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 31 มี.ค. 2563
พง 0023.2/ว1955 ปกติ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล บัญชี กสถ.ปี 62 ครั้งที่ 4... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 31 มี.ค. 2563
พง 0023.2/ว1954 ปกติ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล บัญชี กสถ.ปี62 ครั้งที่ 4... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 31 มี.ค. 2563
พง 0023.2/ว1953 ปกติ แจ้งมติ ก.ท.จ.พังงา ครั้งที่ 3/63... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 31 มี.ค. 2563
พง 0019.3/ว1952 ปกติ การจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563... 0 no file สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา... 31 มี.ค. 2563