หนังสือเวียนจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
ทะเบียนหนังสือ ชั้นความเร็ว เรื่อง ไฟล์แนบ เจ้าของเรื่อง ลงวันที่
พง 0019/ว5071 ปกติ การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... 0 no file สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา... 13 พ.ย. 2561
พง 0004.x/ว5070 ปกติ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปี 2561... 0 no file สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา... 13 พ.ย. 2561
พง 0004.x/ว5069 ปกติ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานเทศกาลดนตรี Khao lak music festival 2018... 0 no file สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา... 13 พ.ย. 2561
พง 0019/ว5068 ปกติ การตรวจสอบแผ่นพับ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี... 0 no file สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา... 13 พ.ย. 2561
พง 0019/ว5067 ปกติ ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี... 0 no file สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา... 13 พ.ย. 2561
พง 0023.4/ว5066 ด่วนที่สุด แจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ การประเมิน ITA ... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 13 พ.ย. 2561
พง 0023.4/ว5065 ด่วนที่สุด แจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ การประเมิน ITA ... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 13 พ.ย. 2561
พง 0019/ว5064 ปกติ การรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.... 0 no file สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา... 13 พ.ย. 2561
พง 0023.3/ว5063 ด่วนที่สุด การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561 ... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 13 พ.ย. 2561
พง 0023.3/ว5062 ปกติ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 13 พ.ย. 2561