หนังสือเวียนจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
ทะเบียนหนังสือ ชั้นความเร็ว เรื่อง ไฟล์แนบ เจ้าของเรื่อง ลงวันที่
พง 0017.3/ว1594 ปกติ แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการตามบทบัญญัติมาตรา 178 ของรัฐะรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย... 0 no file สำนักงานจังหวัดพังงา... 21 มี.ค. 2562
พง 0022/ว1593 ปกติ ขอเชิญประชุมอนุมัติวัสดุโครงการท่าเทียบเรือคลองเหีย หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา... 0 no file สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา... 21 มี.ค. 2562
พง 0022/ว1592 ปกติ ขอเชิญประชุมอนุมัติวัสดุก่อสร้างโครงการท่าเรือมาเนาะห์รองรับเรือเฟอร์รี่ หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะยาว อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา... 0 no file สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา... 21 มี.ค. 2562
พง 0023.3/ว1591 ปกติ แจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับเงินสงเคราะห์เพื่่อการยังชีพของผู้ป่วยเอดส์... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 21 มี.ค. 2562
พง 0023.3/ว1590 ปกติ ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 21 มี.ค. 2562
พง 0017.5/ว1589 ปกติ แจ้งหนังสือสำนักงาน ก.พ.... 0 no file สำนักงานจังหวัดพังงา... 21 มี.ค. 2562
พง 0031/ว1588 ปกติ ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูฉันทมงคล (สัมฤทธิ์ ฉนทโก)... 0 no file สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา... 21 มี.ค. 2562
พง 0018.1/ว1587 ปกติ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ... 0 no file ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา... 21 มี.ค. 2562
พง 0018.3/ว1586 ปกติ การทดสอบสมรรถภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562... 0 no file ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา... 21 มี.ค. 2562
พง 0023.2/ว1585 ปกติ การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒน์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 21 มี.ค. 2562