หนังสือเวียนจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
ทะเบียนหนังสือ ชั้นความเร็ว เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่
พง 0023.3/ว3040 ปกติ ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพ... 0 No file 22 มิ.ย. 2561
พง 0018.1/ว3039 ด่วนที่สุด สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพังงา... 0 No file 22 มิ.ย. 2561
พง 0009/ว3038 ปกติ การดำเนินงานฟื้นฟูและพัฒนางานส่งเสริมเคหกิจเกษตร... 1 No file 21 มิ.ย. 2561
พง 0018.1/ว3037 ปกติ การตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด... 0 No file 20 มิ.ย. 2561
พง 0009/ว3036 ปกติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อย... 0 No file 21 มิ.ย. 2561
พง 0032.012.01/ว3035 ปกติ ขอเชิญร่วมจัดบูธนิทรรศการ ทูบีนัมเบอร์วัน... 0 No file 22 มิ.ย. 2561
พง 0017.1/ว3034 ปกติ ขอเชิญประชุมหารือแก้ไขปัญหาร้องเรียนตัดถนนผ่านที่ดิน... 0 No file 21 มิ.ย. 2561
พง 0020.1/ว3033 ปกติ ดครงการเร่งรัดงานรังวัดและงานทะเบียนสำนักงานที่ดิน... 0 No file 21 มิ.ย. 2561
พง 0020.1/ว3032 ปกติ การรักษาความปลอดภัยสภานที่ราชการ... 0 No file 21 มิ.ย. 2561
พง 0018.3(ศอ.ปส.จ.)/ว3031 ปกติ การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าว) จังหวัดพังงา... 0 No file 28 มิ.ย. 2561