หนังสือเวียนจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
ทะเบียนหนังสือ ชั้นความเร็ว เรื่อง ไฟล์แนบ เจ้าของเรื่อง ลงวันที่
พง 0022/ว5593 ปกติ ขอเชิญตรวจการจ้างโครงการท่าเทียบเรือช่องหลาดรองรับเรือเฟอร์รี่ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ครั้งที่ 3)... 0 ไฟล์แนบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา... 13 พ.ย. 2562
พง 0023.2/ว5592 ด่วนที่สุด การคัดเลือกกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก.ท. แทนตำแหน่งว่าง... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 13 พ.ย. 2562
พง 0023.2/ว5591 ด่วนที่สุด การคัดเลือกกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก.ท. แทนตำแหน่งว่าง... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 13 พ.ย. 2562
พง 0019/ว5590 ปกติ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน... 0 no file สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา... 13 พ.ย. 2562
พง 0019/ว5589 ปกติ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน... 0 no file สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา... 13 พ.ย. 2562
พง 0021//ว5588 ด่วนที่สุด เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพังงา... 0 no file สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา... 13 พ.ย. 2562
พง 0021//ว5587 ปกติ ขอส่งผลการพิจารณาจัดสรรโควตากลาง ร้อยละ 0.1 ครั้งที่ 2/2562 (1 ตค. 62)... 0 no file สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา... 13 พ.ย. 2562
พง 0018.1/ว5586 ปกติ แนวทางการติดตามและประเมินผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน... 0 no file ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา... 13 พ.ย. 2562
พง 0017.3/ว5585 ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวิ่งการกุศล "RAM Phang-Nga RUN"... 0 no file สำนักงานจังหวัดพังงา... 13 พ.ย. 2562
พง 0009/ว5584 ปกติ การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2563... 0 no file สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา... 13 พ.ย. 2562