ทะเบียนคำสั่งจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
เลขที่คำสั่ง เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่ เจ้าของเรื่อง
171/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ... 0 No file 20 ม.ค. 2563 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
170/2563 ให้ข้าราชการรายงานตัว... 0 No file 20 ม.ค. 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
169/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุสนง.และวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง... 0 No file 20 ม.ค. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
168/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดพังงา... 0 No file 20 ม.ค. 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
167/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อตลับหมึกคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... 0 No file 20 ม.ค. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
166/2563 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน นายมรกต ใจหลัก... 0 No file 20 ม.ค. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
165/2563 ให้ ขรก.พลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป... 0 No file 20 ม.ค. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
164/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี... 0 No file 20 ม.ค. 2563 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา
163/2563 ย้ายข้าราชการ... 0 No file 20 ม.ค. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
162/2563 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ... 0 No file 20 ม.ค. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา