ทะเบียนคำสั่งจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
เลขที่คำสั่ง เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่ เจ้าของเรื่อง
546/2562 การมอบหมายงานในหน้าที่ปฏิบัติราชการภายในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา (เฉพาะราย)... 0 No file 22 ก.พ 2562 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
545/2562 สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยเหลือพิเศษ ให้แก่ทายาท นางชวยชื่น วรพงศ์พิสุทธิ์... 0 No file 22 ก.พ 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
544/2562 ให้ข้าราชการช่วยราชการ... 0 No file 22 ก.พ 2562 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
543/2562 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานฯ... 0 No file 22 ก.พ 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
542/2562 แต่งตั้งคกก.กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 12 รายการ... 0 No file 22 ก.พ 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
541/2562 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการาชการแทนสหกรณ์จังหวัดพังงา... 0 No file 22 ก.พ 2562 สหกรณ์จังหวัดพังงา
540/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ... 0 No file 22 ก.พ 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
539/2562 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ... 0 No file 22 ก.พ 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
538/2562 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ... 0 No file 22 ก.พ 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
537/2562 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ... 0 No file 22 ก.พ 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา