ทะเบียนคำสั่งจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
เลขที่คำสั่ง เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่ เจ้าของเรื่อง
3351/2562 การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง... 0 No file 17 ต.ค. 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา
3350/2562 ให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่ง... 0 No file 17 ต.ค. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
3349/2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับ... 0 No file 17 ต.ค. 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา
3348/2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้... 0 ไฟล์แนบ 17 ต.ค. 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา
3347/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งจังหวัดพังงาที่ 2343 /2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ... 0 No file 17 ต.ค. 2562 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
3346/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยา... 0 No file 17 ต.ค. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
3345/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ... 0 No file 17 ต.ค. 2562 สำนักงานจังหวัดพังงา
3344/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยา... 0 No file 17 ต.ค. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
3343/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยา... 0 No file 17 ต.ค. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
3342/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยา... 0 No file 17 ต.ค. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา