ทะเบียนคำสั่งจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
เลขที่คำสั่ง เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่ เจ้าของเรื่อง
1016/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายใน... 0 No file 18 เม.ย. 2562 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
1015/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ(เพิ่มเติม)... 0 No file 18 เม.ย. 2562 สำนักงานจังหวัดพังงา
1014/2562 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอ... 0 No file 18 เม.ย. 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
1013/2562 แต่งตั้งผู้เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยจัดซื้อยา... 0 No file 18 เม.ย. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1012/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า... 0 No file 17 เม.ย. 2562 สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
1011/2562 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์... 0 No file 17 เม.ย. 2562 สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
1010/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง... 0 No file 17 เม.ย. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1009/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์... 0 No file 17 เม.ย. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1008/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน... 0 No file 17 เม.ย. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1007/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง... 0 No file 17 เม.ย. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา