ทะเบียนคำสั่งจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
เลขที่คำสั่ง เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่ เจ้าของเรื่อง
862/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ... 0 ไฟล์แนบ 31 มี.ค. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
860/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป... 0 ไฟล์แนบ 31 มี.ค. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
849/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาผลการประกวดดราคาอิเล็กทรอนิกสา์คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุุมงานสำหรับก... 0 ไฟล์แนบ 31 มี.ค. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
848/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ... 0 ไฟล์แนบ 31 มี.ค. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
840/2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)... 0 ไฟล์แนบ 30 มี.ค. 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา
827/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและราคากลางสิ่งก่อสร้าง... 0 ไฟล์แนบ 30 มี.ค. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
790/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัด... 0 ไฟล์แนบ 26 มี.ค. 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
783/2563 ทดสอบ(จิดาภา)... 0 ไฟล์แนบ 26 มี.ค. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
779/2563 ขอเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ... 0 ไฟล์แนบ 25 มี.ค. 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
772/2563 มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ... 0 ไฟล์แนบ 25 มี.ค. 2563 สำนักงานจังหวัดพังงา