ทะเบียนคำสั่งจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
เลขที่คำสั่ง เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่ เจ้าของเรื่อง
1616/2562 จัดซื้อจัดจ้าง... 0 No file 25 มิ.ย. 2562 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
1615/2562 จัดซื้อจัดจ้าง... 0 No file 25 มิ.ย. 2562 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
1614/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหัวส้วม... 0 No file 25 มิ.ย. 2562 เรือนจำจังหวัดพังงา
1613/2562 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้ารชการ(เฉพาะราย)... 0 No file 25 มิ.ย. 2562 เรือนจำจังหวัดพังงา
1612/2562 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป... 0 No file 25 มิ.ย. 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
1611/2562 แต่งตั้งผู้ตรวจพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำฉากและจัดประดับตกแต่งเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... 0 No file 25 มิ.ย. 2562 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
1610/2562 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการเช่าอาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... 0 No file 25 มิ.ย. 2562 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
1609/2562 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ งานจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ... 0 No file 24 มิ.ย. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1608/2562 ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสภาพป่าตามคำขอใช้พื้นที่ของ อบต.บางไทรเพื่อเดินสายไฟฯ... 0 ไฟล์แนบ 24 มิ.ย. 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา
1607/2562 แต่งตั้งผู้ตรวจรับการเช่าสถานที่... 0 No file 24 มิ.ย. 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา