ทะเบียนคำสั่งจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
เลขที่คำสั่ง เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่ เจ้าของเรื่อง
2237/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แทนตำแหน่งว่าง... 0 No file 20 ส.ค. 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
2236/2562 จัดซื้อจัดจ้าง... 0 No file 20 ส.ค. 2562 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
2235/2562 ย้ายข้าราชการ... 0 No file 20 ส.ค. 2562 สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
2234/2562 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำของสรก.ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าขั้นสูงฯ ณ 1 เม.ย.62 ... 0 No file 20 ส.ค. 2562 สำนักงานจังหวัดพังงา
2233/2562 การเลื่อนเงินเดือนขรก.และการให้ขรก.ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ 1 เ... 0 No file 20 ส.ค. 2562 สำนักงานจังหวัดพังงา
2232/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาทำพัสดุ กิจกรรมจัดสถานที่สำหรับขายผลไม้... 0 No file 20 ส.ค. 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
2231/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์... 0 No file 20 ส.ค. 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
2230/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร... 0 No file 20 ส.ค. 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
2229/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งโรงเรือน... 0 No file 20 ส.ค. 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
2228/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาทำพัสดุ กิจกรรมจัดงานวันผลไม้... 0 No file 20 ส.ค. 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา