ทะเบียนคำสั่งจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
เลขที่คำสั่ง เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่ เจ้าของเรื่อง
784/2562 แต่งตั้งคณะทำงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปภัมภ์... 0 No file 20 มี.ค. 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
783/2562 จัดซื้อจัดจ้าง... 0 No file 20 มี.ค. 2562 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
782/2562 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานขอบคนต่างด้าวและให้ได้รับค่าครองชีพชั่วค... 0 No file 20 มี.ค. 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
781/2562 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ... 1 No file 19 มี.ค. 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
780/2562 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อพัสดุค่าเสบียงสนามสสมาชิก อส.... 1 No file 19 มี.ค. 2562 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
779/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการคัดเลือกพนักงานราชการ... 1 No file 19 มี.ค. 2562 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
778/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง... 1 No file 19 มี.ค. 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
777/2562 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง... 0 No file 19 มี.ค. 2562 สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
776/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอก... 1 No file 19 มี.ค. 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
775/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อหกมึกพืมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ... 0 No file 19 มี.ค. 2562 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา