ทะเบียนคำสั่งจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
เลขที่คำสั่ง เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่ เจ้าของเรื่อง
5304/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง... 0 No file 13 ธ.ค. 2561 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
5303/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ... 0 No file 13 ธ.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
5302/2561 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน... 0 No file 13 ธ.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
5301/2561 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง... 0 No file 13 ธ.ค. 2561 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
5300/2561 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ... 0 No file 13 ธ.ค. 2561 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
5299/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e-bidding)ตามโครงการยกระดับการผลิตสิ... 0 No file 13 ธ.ค. 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา
5298/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยา... 0 No file 13 ธ.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
5297/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยา... 0 No file 13 ธ.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
5296/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยา... 0 No file 13 ธ.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
5295/2561 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป... 0 No file 13 ธ.ค. 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา