ประกาศ/ข่าวสาร/แถลงการณ์
เลขที่อ้างอิง เรื่อง วันที่เผยแพร่ เจ้าของเรื่อง
2/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31 มี.ค. 2563 สำนักงานจังหวัดพังงา
1/2563 ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดพังงา 29 ม.ค. 2563 สำนักงานจังหวัดพังงา
6/2562 การปรับปรุงอาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 14 พ.ย. 2562 สำนักงานจังหวัดพังงา
5/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 ก.ย. 2562 สำนักงานจังหวัดพังงา
4/2562 จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ (กลุ่ม D) 13 มิ.ย. 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
3/2562 ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 22 มี.ค. 2562 สำนักงานจังหวัดพังงา
2/2562 ส่ารวจความต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติ (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 21 มี.ค. 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
1/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารหอประชุมอำเภอตะกั่วทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มี.ค. 2562 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
6/2561 ร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ย. 2561 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
5/2561 การกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่เรียกเก็บในการใช้ห้องประชุมฯ 26 ต.ค. 2561 สำนักงานจังหวัดพังงา
4/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคมซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา(ติดตั้งกล้อง CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ต.ค. 2561 สำนักงานจังหวัดพังงา
3/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วคอนกรีต รอบที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง 09 ต.ค. 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
2/2561 ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา (CCTV) ด้วย e-bidding 10 ก.ย. 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
1/2561 test 09 ก.ย. 2561 สำนักงานจังหวัดพังงา