รายชื่อเจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนราชการ/หน่วยงาน
ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
แถวการแสดงผล:
ส่วนราชการ ชื่อ Admin วันที่ลงทะเบียน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา เจ้าหน้าที่  ประปา 2017-09-25
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา จิระศักดิ์  ดวงแป้น 2017-12-20
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังงา เจ้าหน้าที่  ไฟฟ้า 2017-07-16
ขนส่งจังหวัดพังงา นภาพรรณ  ทองทวี 2017-12-21
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา สวาสดิ์  บ่อคุ้ม 2017-12-15
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ร.ต.ท.ปิยวรรณ  รัตนมณี 2018-04-04
ทต.กระโสม สุพรรษา  เกตุแก้ว 2017-12-12
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา อารีดะ  เศษขาว 2017-12-14
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาพังงา จุไรวรรณ  แซ่เจี๋ย 2017-12-14
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา กัญญารัตน์  หนูนะ 2017-12-13

ระบบบริหารเอกสารจังหวัดพังงา พัฒนาโดย:กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 076-481421 [ติดต่อผู้พัฒนาระบบ]