รายชื่อเจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนราชการ/หน่วยงาน
ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
แถวการแสดงผล:
ส่วนราชการ ชื่อ Admin วันที่ลงทะเบียน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา เจ้าหน้าที่  ประปา 2017-09-25
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา จิระศักดิ์  ดวงแป้น 2017-12-20
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังงา เจ้าหน้าที่  ไฟฟ้า 2017-07-16
ขนส่งจังหวัดพังงา นางสาวสสุคนธ์  นิมิตรสาร 2018-05-03
ขนส่งจังหวัดพังงา เพ็ญนภา  จันทร์ช่วย 2018-05-03
ขนส่งจังหวัดพังงา นายเอกรัตน์  โจมฤทธิ์ 2019-07-10
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา สวาสดิ์  บ่อคุ้ม 2017-12-15
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ร.ต.ท.ปิยวรรณ  รัตนมณี 2018-09-20
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ด.ต.สุรัช  บุญชูวงศ์ 2018-09-20
ทต.กระโสม สุพรรษา  เกตุแก้ว 2017-12-12

ระบบบริหารเอกสารจังหวัดพังงา พัฒนาโดย:กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 076-481421 ห้องงานสารบรรณ 079-481499 [ติดต่อผู้พัฒนาระบบ]