รายชื่อเจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนราชการ/หน่วยงาน
ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
แถวการแสดงผล:
ส่วนราชการ ชื่อ Admin วันที่ลงทะเบียน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาพังงา จุไรวรรณ  แซ่เจี๋ย 2017-12-14
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา กัญญารัตน์  หนูนะ 2017-12-13
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ไอริน  จรสุวรรณ 2017-12-13
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า กาญจน์สุดา  ลิ่มสกุล 2017-12-14
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ณีรนุช  ชัยศรีรัมย์ 2017-12-15
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา นางสาวมยุรี   ดารายนต์ 2018-01-15
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา จิรภัทร  ขำพรหมราช 2017-12-08
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง นฤมล  อ้นกา 2018-04-02
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา ตรีอำพัน   คงอินทร์ 2017-12-15
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา (สวท.พังงา) อุภาวรรณ   พรหมรักษา 2017-12-13

ระบบบริหารเอกสารจังหวัดพังงา พัฒนาโดย:กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 076-481421 [ติดต่อผู้พัฒนาระบบ]