รายชื่อเจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนราชการ/หน่วยงาน
ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
แถวการแสดงผล:
ส่วนราชการ ชื่อ Admin วันที่ลงทะเบียน
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา อารีดะ  เศษขาว 2017-12-14
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาพังงา จุไรวรรณ  แซ่เจี๋ย 2017-12-14
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา กัญญารัตน์  หนูนะ 2017-12-13
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ศิวะ  ณ ตะกั่วทุ่ง 2018-07-31
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ไอริน  จรสุวรรณ 2017-12-13
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า กาญจน์สุดา  ลิ่มสกุล 2017-12-14
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ณีรนุช  ชัยศรีรัมย์ 2017-12-15
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา นางสาวมยุรี   ดารายนต์ 2018-01-15
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ถึ่งจังหวัดพังงา สุธาสินี  รัตนชัย 2018-09-18
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 สาขาจังหวัดพังงา สุภาพร  รอดมินทร์ 2018-10-04

ระบบบริหารเอกสารจังหวัดพังงา พัฒนาโดย:กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 076-481421 ห้องงานสารบรรณ 079-481499 [ติดต่อผู้พัฒนาระบบ]