รายชื่อเจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนราชการ/หน่วยงาน
ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
แถวการแสดงผล:
ส่วนราชการ ชื่อ Admin วันที่ลงทะเบียน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา อุบลศรี  คงเกื้อ 2018-04-02
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ปาระมี  เจิมสวัสดิ์ 2018-09-15
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา วิรัญญา  รำเพย 2018-04-17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ชัยพร  สินทรัพย์ 2018-03-30
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามันธยมศึกษา เขต 14 พัทธนันท์  วรภู 2018-03-28
สำนักงานเทศบาลตำบลท่านา บุญทิวา  ใจหล้า 2017-12-13
สำนักงานเทศบาลตำบลพรุใน เพ็ญจันทร๋  กุลดี 2017-12-14
สำนักงานเทศบาลตำบลลำแก่น ไขศรี  จันทสาร 2017-12-20
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา อัญชลี  ไตรศรี 2017-12-20
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา จิรภา  กาละสังข์ 2017-12-08

ระบบบริหารเอกสารจังหวัดพังงา พัฒนาโดย:กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 076-481421 ห้องงานสารบรรณ 079-481499 [ติดต่อผู้พัฒนาระบบ]