รายชื่อเจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนราชการ/หน่วยงาน
ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
แถวการแสดงผล:
ส่วนราชการ ชื่อ Admin วันที่ลงทะเบียน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา วัฒนาพร  มานะกิจ 2017-12-14
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา จิรภัทร  ขำพรหมราช 2017-12-08
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง นฤมล  อ้นกา 2018-04-02
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา ตรีอำพัน   คงอินทร์ 2017-12-15
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา (สวท.พังงา) อุภาวรรณ   พรหมรักษา 2017-12-13
สหกรณ์จังหวัดพังงา เกศรัตน์  ทัดแก้ว 2017-12-08
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพังงา นุชนาฎ  บุญมา 2017-12-13
สำนักงาน สกสค.จังหวัดพังงา ศิริจันทร์  สุวรรณวิจิตร 2018-03-28
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย สุเมธ  ไชยชนะ 2017-12-12
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา วุฒิชัย  บุญเอื้อ 2018-03-28

ระบบบริหารเอกสารจังหวัดพังงา พัฒนาโดย:กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 076-481421 ห้องงานสารบรรณ 079-481499 [ติดต่อผู้พัฒนาระบบ]