รายชื่อเจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนราชการ/หน่วยงาน
ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
แถวการแสดงผล:
ส่วนราชการ ชื่อ Admin วันที่ลงทะเบียน
สำนักงานจังหวัดพังงา นายเกียรติศํกดิ์  บุญทอง 2018-03-28
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา อุทัยวรรณ  สวนดี 2017-12-15
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ภูมินทร์  มัดถารักษ์ 2017-12-14
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา กรกนก  สนใจ 2017-12-20
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ประคอง  ใจเฉื่อย 2017-12-13
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา นราภรณ์  เพ็งสกุล 2018-03-29
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา อารีวรรณ  พยัฆฤทธิ์ 2017-12-13
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา สมจิต  กิตติสุภานนท์ 2018-04-02
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา อุมาภรณ์  เสมอภาค 2017-12-21
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา วาริษา  ฑิปปกรณ์สกุล 2017-12-12

ระบบบริหารเอกสารจังหวัดพังงา พัฒนาโดย:กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 076-481421 [ติดต่อผู้พัฒนาระบบ]