รายชื่อเจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนราชการ/หน่วยงาน
ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
แถวการแสดงผล:
ส่วนราชการ ชื่อ Admin วันที่ลงทะเบียน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา บุษบา  สืบศึก 2017-12-20
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา สาขาอำเภอตะกั่วป่า สุคนธ์  นิมิตสาร 2017-12-15
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา อรวรรณ  แต่สกุล 2017-12-13
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา วราพร  ปาลวงค์ 2017-12-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ยูไลลา  ห้องสุวรรณ์ 2017-12-13
สำนักงานจังหวัดพังงา นายเกียรติศํกดิ์  บุญทอง 2018-03-28
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา อุทัยวรรณ  สวนดี 2017-12-15
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ภูมินทร์  มัดถารักษ์ 2017-12-14
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา กรกนก  สนใจ 2018-09-25
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา มนันญา  ดำปาน 2019-03-18

ระบบบริหารเอกสารจังหวัดพังงา พัฒนาโดย:กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 076-481421 ห้องงานสารบรรณ 079-481499 [ติดต่อผู้พัฒนาระบบ]