รายชื่อเจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนราชการ/หน่วยงาน
ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
แถวการแสดงผล:
ส่วนราชการ ชื่อ Admin วันที่ลงทะเบียน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ประคอง  ใจเฉื่อย 2017-12-13
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา อารีวรรณ  พยัฆฤทธิ์ 2017-12-13
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา นราภรณ์  เพ็งสกุล 2018-03-29
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา สมจิต  กิตติสุภานนท์ 2018-04-02
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา อุมาภรณ์  เสมอภาค 2017-12-21
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา วาริษา  ฑิปปกรณ์สกุล 2017-12-12
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา วัลลี  เกิดกอบ 2017-12-13
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา นายธนาวิสิษฐ์  เอี๋ยวสกุล 2018-04-04
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา เบญจมาส  ขวัญคง 2017-12-13
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา น้ำฟ้า   ศรีเป้า 2017-12-12

ระบบบริหารเอกสารจังหวัดพังงา พัฒนาโดย:กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 076-481421 ห้องงานสารบรรณ 079-481499 [ติดต่อผู้พัฒนาระบบ]