รายชื่อเจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนราชการ/หน่วยงาน
ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
แถวการแสดงผล:
ส่วนราชการ ชื่อ Admin วันที่ลงทะเบียน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา วัลลี  เกิดกอบ 2017-12-13
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา นายธนาวิสิษฐ์  เอี๋ยวสกุล 2018-04-04
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา เบญจมาส  ขวัญคง 2017-12-13
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา น้ำฟ้า   ศรีเป้า 2017-12-12
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา วันดี  ชูดวง 2018-04-02
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา วัฒนาพร  มานะกิจ 2017-12-14
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา วรวรรณ  บุญมาก 2017-12-12
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ศุภโรจน์  เวชกุล 2017-12-20
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายสวง  ปรีดาผล 2018-03-28
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา นางพิมพ์กุล  ทัดแก้ว 2018-03-28

ระบบบริหารเอกสารจังหวัดพังงา พัฒนาโดย:กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 076-481421 [ติดต่อผู้พัฒนาระบบ]