รายชื่อเจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนราชการ/หน่วยงาน
ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
แถวการแสดงผล:
ส่วนราชการ ชื่อ Admin วันที่ลงทะเบียน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ฤดี  สมมิตร 2018-03-29
องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล นฤมล  ขาวนวล 2017-12-20
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จิราภรณ์  ผนึก 2017-12-13
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่ นภาพรรณ  ริยาพันธ์ 2017-12-14
อบจ.พังงา ชุติมา  พัฒนพิชัย 2017-12-21
อบต.กระโสม กันตนา   สมัครกิจ 2017-12-08
อบต.ทับปุด สุรชัย  หวังดี 2018-05-16
อบต.ท่านา เกศรา  ไชยพิทักษ์ 2017-12-12
อบต.ท้ายเหมือง ลาวัลย์  มานะกิจ 2017-12-12
อบต.นาเตย รุ่งนภา  ดวงแก้ว 2019-02-20

ระบบบริหารเอกสารจังหวัดพังงา พัฒนาโดย:กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 076-481421 ห้องงานสารบรรณ 079-481499 [ติดต่อผู้พัฒนาระบบ]