รายชื่อเจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนราชการ/หน่วยงาน
ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
แถวการแสดงผล:
ส่วนราชการ ชื่อ Admin วันที่ลงทะเบียน
อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา วิภารัตน์  ไกรปราบ 2018-03-28
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา สุภาพร   บุตรปลด 2017-12-12
เทศบาลตำบลคึกคัก กฤษณา  สวนแร่ 2017-12-14
เทศบาลตำบลคุระบุรี กาญจนา  สุขเกื้อ 2017-12-26
เทศบาลตำบลทับปุด แวววิสา  บุญชู 2017-12-20
เทศบาลตำบลท้ายเหมือง อัญชลี  บัวเชย 2017-12-14
เทศบาลตำบลบางนายสี ปิยะภรณ์  เกื้อสกุล 2017-12-15
เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ วรรณพร  อุส่าห์การ 2017-12-14
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า นาถติยา  อาดผล 2017-12-14
เทศบาลเมืองพังงา นางสาวกนกวรรณ  ทองเจิม 2018-04-18

ระบบบริหารเอกสารจังหวัดพังงา พัฒนาโดย:กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 076-481421 ห้องงานสารบรรณ 079-481499 [ติดต่อผู้พัฒนาระบบ]