รายชื่อเจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนราชการ/หน่วยงาน
ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
แถวการแสดงผล:
ส่วนราชการ ชื่อ Admin วันที่ลงทะเบียน
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา วิลาสีนี  คำนวล 2018-04-04
สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดพังงา กัญญาภักดิ์  ประสมทรัพย์ 2018-04-02
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา พรรณี  เวชสุวรรณวงศ์ 2017-12-12
สำนักงานสรรพากรจังหวัดพังงา เทวี  เกตุประกอบ 2017-12-14
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา นนทลี  เหล่าพิเดช 2017-12-12
สำนักงานสัสดีจังหวัดพังงา สิบโทกิตติศักดิ์  จันทร์อินทร์ 2017-12-12
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นางสาวอุมาพร  มีปิติสุข 2018-04-09
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ยองใย  เสมพืช 2018-04-04
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จุฑาทิพย์  มุขแก้ว 2018-04-04
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา คกษต์  สุขประเสริฐ 2017-12-08

ระบบบริหารเอกสารจังหวัดพังงา พัฒนาโดย:กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 076-481421 [ติดต่อผู้พัฒนาระบบ]