รายชื่อเจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนราชการ/หน่วยงาน
ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
แถวการแสดงผล:
ส่วนราชการ ชื่อ Admin วันที่ลงทะเบียน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา วันดี  ชูดวง 2018-04-02
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา วรวรรณ  บุญมาก 2017-12-12
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา จรรจรี  กระเตื้องงาน 2019-01-16
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ศุภโรจน์  เวชกุล 2017-12-20
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา นางพิมพ์กุล  ทัดแก้ว 2018-03-28
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายสวง  ปรีดาผล 2018-03-28
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา วิลาสีนี  คำนวล 2018-04-04
สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดพังงา กัญญาภักดิ์  ประสมทรัพย์ 2018-04-02
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา พรรณี  เวชสุวรรณวงศ์ 2017-12-12
สำนักงานสรรพากรจังหวัดพังงา เทวี  เกตุประกอบ 2017-12-14

ระบบบริหารเอกสารจังหวัดพังงา พัฒนาโดย:กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 076-481421 ห้องงานสารบรรณ 079-481499 [ติดต่อผู้พัฒนาระบบ]