ทะเบียนคำสั่งจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
เลขที่คำสั่ง เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่ เจ้าของเรื่อง
794/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง... 0 No file 21 มี.ค. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
793/2562 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... 0 No file 21 มี.ค. 2562 อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
792/2562 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป... 0 No file 21 มี.ค. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
791/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ... 0 No file 21 มี.ค. 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา
790/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ... 0 No file 21 มี.ค. 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา
789/2562 แต่งคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ... 0 No file 20 มี.ค. 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
788/2562 จัดซื้อจัดจ้าง... 0 No file 20 มี.ค. 2562 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
787/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์... 0 No file 20 มี.ค. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
786/2562 แต่งตั้งคณะกรรกมารตรวจสอบสภาพบ้านเช่า... 0 No file 20 มี.ค. 2562 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
785/2562 แต่งตั้ง คกก.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจภายนอกห้องปฏิบัติการ... 0 No file 20 มี.ค. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา