หนังสือเวียนจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง
แถวการแสดงผล:
ทะเบียนหนังสือ ชั้นความเร็ว เรื่อง ไฟล์แนบ ลงวันที่
พง 0018.1/ว3409 ด่วนที่สุด บันทึกโครงการให้เป็นปัจจุบัน... 0 No file 13 ก.ค. 2561
พง 0018.1/ว3408 ด่วนที่สุด ปค.แจ้ง เรื่องขอหารือเรื่องประกันเงินสัญญา ตามโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสน... 0 No file 13 ก.ค. 2561
พง 0031/ว3407 ปกติ การตรวจสอบอาคารหรือสถานที่ตั้งร้านวีดิทัศน์ เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ.2551ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ ... 0 No file 13 ก.ค. 2561
พง 0019/ว3406 ปกติ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนา หมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนฯ... 0 No file 13 ก.ค. 2561
พง 0032.010/ว3405 ปกติ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป... 2 No file 13 ก.ค. 2561
พง0005/ว3404 ปกติ ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมพังงาครั้งที่ 2/2561... 0 No file 00 543
พง 0017.3/ว3403 ปกติ ขอเชิญร่วมให้ข้อมูลเกีายวกับการจัดตั้งศูนย์ราชการครั้งที่ 2... 0 No file 13 ก.ค. 2561
พง0005/ว3402 ปกติ ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมฯ... 0 No file 00 543
พง 0023.5/ว3401 ปกติ ประกาศคณะกรรมการข้อมูข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ไดรับการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั้งจ้าง... 1 No file 13 ก.ค. 2561
พง 0023.5/ว3400 ด่วนที่สุด ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3)... 1 No file 13 ก.ค. 2561