หนังสือเวียนจังหวัด
ค้นหาด้วยเลข ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน
ทะเบียนหนังสือ ชั้นความเร็ว เรื่อง ไฟล์แนบ เจ้าของเรื่อง ลงวันที่
XXXX/ว5741 ปกติ ขอความอนุเคราะห์วิทยากรเพื่อดำเนินการกิจกรรม"รักจังพังงา"สานสัมพันธ์เพื่องานคนสิ่งแวดล้อม... 0 no file สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา... 14 ธ.ค. 2561
XXXX/ว5740 ปกติ ขอเชิญร่วมประชุมและดำเนินการกิจกรรม"รักจังพังงา"สานสัมพันธ์เพื่องานคนสิ่งแวดล้อม... 0 no file สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา... 14 ธ.ค. 2561
พง 0018.3 (ศอ.ปส.จ.พง.)/ว5739 ปกติ การเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา (ศอ.ปส.จ.พง.)... 0 no file ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา... 14 ธ.ค. 2561
พง0005/ว5738 ปกติ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดพังงา... 0 no file พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา... 14 ธ.ค. 2561
พง0005/ว5737 ปกติ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดพังงา... 0 no file พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา... 14 ธ.ค. 2561
พง0005/ว5736 ปกติ การมอบประกาศเกียรติบัตรพัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ ศพด ระดับดีเด่น/ระดับดี ประจำปี 2560... 0 no file พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา... 14 ธ.ค. 2561
พง 0023.3/ว5735 ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามดครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 14 ธ.ค. 2561
พง 0018.1/ว5734 ปกติ เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562... 0 no file ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา... 14 ธ.ค. 2561
กษ 0224.พง/ว5733 ปกติ ขอเชิญประชุม... 0 no file สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา... 14 ธ.ค. 2561
พง 0023.2/ว5732 ปกติ โครงการฝึกอบอรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 14... 0 no file สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น... 14 ธ.ค. 2561